Да създадем промяната, която искаме да видим в света

За нас

Водени от идеята да направим България по – добро място за живеене и обединени от активна гражданска съвест, през 2007 г. се събрахме няколко близки и приятели с различни професии – инженери, лекари, икономисти, PR специалисти и решихме да създадем съвместно сдружение с нестопанска цел за обществена полза.

Основната цел, която си поставихме е създаване и развитие на проекти и инициативи, които да подпомогнат икономическото, социалното и културно развитие на регионите в страната. Регистрирахме сдружението с наименование „Инициативи за местно и регионално развитие“ (ИМРР), като ангажимент на всеки член на сдружението е да инициира и развива идеи в рамките на своето образование, интереси и опит. По този начин се зародиха широкия обхват от приоритетни области за действие, като всеки от нас се стреми да опази природата чиста, историята и традицията съхранени, образованието насърчено, на младите да бъдат предоставени възможности за реализация или просто да направим света по – добро място за живеене за идните поколения.

Чрез осъществяване на активно взаимодействие със социално – икономически партньори на местно и регионално ниво, насочихме своите дейности към подпомагане на деца и младежи, предприемачи, безработни, малцинства, хора с неравностойно положение и др.

Образование

Превенция и опазване на здраветона младите хора 

Опазване на околната среда

Заетост и предприемачество

Туризъм, бит и култура

Разработване на планински маршрути в страната

Изготвяне на маршрут, организиране на пътувания, резервации“

Услуги

Консултации на проекти, финансирани от ЕС и други донори

Разработване на проектни предложения. Управление на проекти.
Подкрепа при отчитане на дейностите по проекта.

Цялостно маркетингово обслужване на Вашите проекти

Изготвяне на стратегия и планиране за информационни и рекламни дейности според темата на проекта.
Подготовка и организиране на събития с изготвяне на бюджет и управлението му.

Измерване, контрол и отчет на кампании.
Маркетинг в социалните мрежи - създаване на съдържание, поддържане на FB страници и профили, реклама в онлайн канали.

Креативни идеи

Цялостен дизайн на идентичност на проекта.

Текстове и рекламни послания.

Дизайн и производство на печатни и друг тип рекламни материали.

Сувенирна реклама и други комуникационни материали, съпътстващи проекта Ви.

Дизайн на банери и информационни табели.

Брандиране на офиси и пространства за събития.

Проекти

В края на 2022 г. сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие“ изпълни проект „Бъдещето на Земята – в ръцете на децата!“

с финансиращ орган програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” на Министерство на околната среда и водите, изпълнена чрез Регионална инспекция по околната среда и водите – Шумен.

Целта на проекта е да повиши познанията на подрастващите по отношение на проблемите на околната среда на съвремието, като ги насърчи чрез осъзнати мерки и решения да търсят начини за тяхното преодоляване и смекчаване.

Основните дейности на проекта са: разработване на 6 интерактивни уроци по екологично образование, преподаване на уроците в училище и организиране на два броя еко фестивали „Да спасим Земята“, които се проведоха в края на месец ноември.

Участници в инициативата бяха ученици в гимназиален етап (8,9 10 и 11 клас) в 2 училища на територията на Шуменска и Търговищка област – ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен и ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово.

По време на интерактивните уроци младежите бяха предизвикани да отговорят на въпроси като „Какво означава понятието „Нулев“ отпадък“?, „Как да намалим отпадъците от ежедневието?“, „Защо е важно да пазим водните ресурси?, „Как можем да подпомогнем за намаляване на вредните емисии във въздуха и др.?

Учениците научиха, че пластмасата може да се рециклира максимум 1 път, хартията между 5-7 пъти, а метала и стъклото многократно. Всички ученици запомниха 5-те принципа на устойчив начин на живот, а именно:

Принцип 1: Откажи се!

Принцип 2: Намали!

Принцип 3: Преизползвай!

Принцип 4: Рециклирай!

Принцип 5: Компостирай!

Чрез демонстрация и ролеви игри, младежите разбраха, че могат да се откажат от вещи, от които нямат нужда, усетиха, че могат да намалят потреблението, а от там и отпадъците, които генерират, осъзнаха, че е много важно отпадъците да се събират разделно, за да се използват многократно.

По време на еко фестивала учениците от ПГСС „Никола Пушкаров“, гр. Попово и ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен имаха възможност да преминат през различни активности свързани с опазване на околната среда. Младежите участваха в еко готварска работилница, по време на която си говориха за нулев отпадък, като приготвиха бургер от корите на банан и бонбони от стар кекс. Успяха да опитат как работят пресите за метални кенчета, закупени по проекта, защото знаят, че метала може да се рециклира безброй много пъти и е важно неговото разделно събиране, като се мачкат, за да се съберат повече кенчета в кошовете за разделно събиране на отпадъци. Учениците участваха още в еко викторина, по време на която си припомниха наученото по време на уроците, проведени по проекта, като например колко пъти се рециклират хартията, пластмаса, метала и стъклото, защо е важно да пестим водата, да пазим почвите чисти и да използваме по – малко колите си. Имаше групово засяване на 2 броя дръвчета и цветя в двора на училището. Някои от младежите успяха да се включат в играта „Климатична фреска“, от която научиха още информация за проблемите с климата и околната среда.

Заветът на хан Кубрат днес

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на обща стойност 115 314,50 лв., с продължителност на проекта 18 месеца, в периода 24 август 2016 г. – 23 февруари 2018 г. ИМРР участва като партньор по проекта, като водеща организация бяха СУ „Черноризец Храбър“, гр. Пловдив, с партньори Сдружение „Свят за всички“, гр. Хасково и община Пловдив – район „Тракия“.

Цел на проекта е създаване на условия за успешна образователна интеграция на учениците, които са представители на етническите малцинства чрез организиране на различни съвместни мероприятия – мотивационни обучения; осигуряване на иновативен достъп до образование; организиране на тренинги с родители и насърчаване на участието им в образователния процес. В рамките на проекта, учениците имаха възможност да се запознаят отблизо със спецификата на различните култури с идеята да се научат да бъдат толерантни към всички етноси.

Партньорство за устойчив туризъм Странджа – Сакар

финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция на обща стойност 99 975,60 евро, с продължителност на проекта 15 месеца, в периода 07.09.2017 – 07.12.2018 г. Водеща организация по проекта е Туристическо дружество „Вишеград“, гр. Тополовград, с партньори ИМРР, Фондация „Тракийски университет“, гр. Одрин, и Горско стопанство, гр. Къркларели.

Сред основните цели на проект “Партньорство за устойчив туризъм “Странджа-Сакар” са придобиване на опит за работа в мрежа между държавни институции, научни институции и организации от неправителствения сектор и изграждане на капацитет и придобиване на знания и умения от младите хора в областта на устойчивия туризъм и опазването на околната среда.

отидете на сайта

НАПРЕД – Насърчаване на Приноса на неправителствения сектор за Реализирането на политиките за активиране на неактивните младежи и Дълготрайнобезработните лица

финансиран по Оперативна програма “Добро управление“ на стойност 85 730,40 лв. Сдружение ИМРР участва в проекта в партньорство с Българско – търговско промишлена палата.

В рамките на проекта се проучиха причините за неактивност на неактивните и продължително безработните лица /ПБЛ/, предпоставките за приобщаването им на пазара на труда, както и възможните начини на участие на НПО в активирането и интегрирането на пазара на труда на тези лица. Въз основа на събраната информация се подготви анализ на резултатите от проучването, който структурира и оценява факторите, пораждащи неактивното поведение на безработните млади хора и на ПБЛ, анализира възможностите за приобщаването на тези лица на пазара на труда и очертава начините на участие на структурите на гражданското общество в разрешаването на тези проблеми. В рамките на проекта се разработиха „Методики за ефективното включване в заетост на неактивните безработни младежи до 29 год. възраст и за продължително безработните лица“

отидете на сайта

Искам (сам) да летя

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  2014 – 2020 г. на стойност 68 437,80 лв. с продължителност 12 месеца и изпълняван от фондация „Дечица“. Сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие“ участва в организация и провеждане на двудневни обучения по личностно развитие на 6 теми.

Обучени бяха 25 деца на възраст 9-18 г., настанени в центрове за настаняване от семеен тип, като голяма част от тях бяха от ромски произход и други малцинствени групи. Темите на обученията, които се разработиха и организираха от сдружение ИМРР са:

1. Лични умения за ефективност – самоконтрол, самоувереност, организация на време, планиране на професионално развитие;

2. Социални умения и обслужване – междуличностно разбирателство, сътрудничество с другите, комуникация;

3. Умения за въздействие и влияние – организационна осъзнатост;

4. Умения за постижения – ориентация към постижения, качество, точност, ефикасност, отговорност към поставени задачи, инициативност, креативност;

5. Презентационни умения – умения за представяне на личности, проекти, казуси;

6. Живот в мултикултурна среда – опознаване на различията в културата, начина на живот и бита на различни етноси, живеещи в България, с цел развиване на толерантност и съпричастност.

отидете на сайта

Новини

Контакти

Сдружение „Инициативи за местно и регионално развитие“ (ИМРР)

изпрати