You are currently viewing BGLD-2.003 – ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, С КРАЕН СРОК 15.09.2021 Г.
People stacking hands together in the park

BGLD-2.003 – ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, С КРАЕН СРОК 15.09.2021 Г.

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” финансира процедура „Образование и грижи в ранна детска възраст”,  в обхвата на Програмна област 8 „Деца и младежи в риск“ . Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца от уязвими групи, включително от ромски общности в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, като се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията

Прочети още: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7ae1575e-a627-447d-9941-c7dedb6c7b22

Leave a Reply