You are currently viewing BGCULTURE-2.002 – ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, С КРАЕН СРОК 23.08.2021 Г.

BGCULTURE-2.002 – ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, С КРАЕН СРОК 23.08.2021 Г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 публикува насоки за кандидатстване по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Програмата се фокусира върху ролята, която културата и движимото културно наследство играят като двигател в местното и регионалното развитие с акцент върху заетостта, социалното включване и предприемачеството в областта на културата.

Прочети още: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7160d6b8-85ed-4fb3-a72a-4d17dc4c577f  

Leave a Reply